Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Skarszew właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 24 36.

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej (PDF)

 

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2OFERTY PRACY

oferty


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie