Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

loga

Od lutego 2020 r. rozpocznie działalność Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach przy ul. Dworcowej 9. Do udziału w programie zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – z obszaru objętego rewitalizacją tj. z ulic: Szkolnej, Kowalskiej, Kościelnej, Zduńskiej, Św. Jana, Zamkowej, Górnej, Dworcowej, Wąskiej, Mickiewicza, Sobieskiego, Młyńskiej, oraz Pl. Hallera. Przewidywana liczba odbiorców projektu to 73 osoby. Dawne Publiczne Przedszkole nr 1 w Skarszewach przeszło kompleksowy remont stając się tym samym placówką wsparcia dziennego.

Projekt zakłada, iż Centrum Wspierania Rodziny będzie realizowało:

 1. Pomoc w formie opiekuńczej poprzez zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
 2. Pomoc w formie specjalistycznej poprzez organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych oraz realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych, programów pedagogicznych, psychologicznych i socjoterapię.
 3. Pomoc w formie pracy podwórkowej realizowana będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne ze streetworker/animatorem, który będzie pokazywał młodzieży alternatywy spędzania czasu wolnego, proponował włączenia się w pracę wolontariatu. W ramach tej pomocy przewiduje się zajęcia rozwijające takie kompetencje jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
 4. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa wsparcia prowadzona będzie przez samych uczestników przy pomocy specjalistów.
 5. Prowadzenie grupy wsparcia dla młodzieży z problemami agresji, uzależnień, niezrozumienia społecznego, alienacji. Grupa wsparcia prowadzona będzie przez samych uczestników przy pomocy specjalistów.
 6. Usługi opiekuńcze, które będą świadczone w miejscu swojego zamieszkania odbiorcy usługi. Osoby zostaną zabezpieczone w codzienne potrzeby życiowe takie jak: przygotowanie posiłków i pomoc przy ich spożyciu, opiekę higieniczną, utrzymanie porządku w otoczeniu, pranie odzieży. Ponadto w miarę możliwości zdrowotnych osoby starszej będą zabezpieczane w kontakty ze środowiskiem.
 7. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, które obejmą działania o charakterze wspierającym osoby niepełnosprawne w równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym. Zakres będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Najczęściej asystent będzie towarzyszył osobie w podroży, pomagał w pracy czy nauce. Będzie wspierał w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparcie będzie mogło być udzielane osobie niepełnosprawnej w jej własnym miejscu zamieszkania, miejscu pracy czy szkole. Asystent ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, będzie pomagał jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz będzie współpracował z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 8. Warsztaty umiejętności dla rodziców, które prowadzone będą przez wychowawców i skierowane   do rodziców i dzieci. Będą to praktyczne zajęcia z udziałem rodzica, dziecka oraz wychowawcy. W trakcie zajęć rodzice będą mogli poznawać sposoby na spędzanie czasu ze swoimi dziećmi, budować pozytywne relacje i więzi ze swoimi dziećmi. Pedagodzy będą przekazywać wiedzę i umiejętności rodzicom/opiekunom radzenia sobie z agresją zarówno u rodziców jak i u dzieci. Będzie można korzystać z materiałów edukacyjnych i zabawek. Rodzice będą mogli indywidualnie konsultować się ze specjalistą a dzieci w tym czasie będą korzystały z kontaktów z innymi dziećmi.
 9. Wsparcie asystenta rodziny, który w zależności od występujących problemów rodziny, będzie mobilizował do nauki, ale także uczył rodziców prawidłowych postaw wychowawczych, dążył do utrwalenia prawidłowych wzorców, będzie uświadamiał rodzinie jej potencjał i mocne strony.
 10. Wsparcie specjalistyczne poprzez:
  1. poradnictwo specjalistyczne i rodzinne prowadzone przez terapeutę,
  2. terapię psychologiczną prowadzone przez psychologa,
  3. pomoc prawną prowadzoną przez prawnika.

Realizatorem projektu jest Gmina Skarszewy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach natomiast Partnerem, który będzie prowadził placówkę jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 31 stycznia 2020 r. a następnie w sposób stały w zależności od ilości wolnych miejsc. Zgłoszenia należy składać na załączonym poniżej formularzu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przy ul. Szkolnej 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie. Dodatkowych informacji udzielają też pracownicy socjalni GOPS pod nr tel. 58 588 24 36.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy – zakres danych osobowych do przetwarzania
 3. Ankieta rekrutacyjna
 4. Deklaracja uczestnictwa

Centrum Wspierania Rodziny zostało utworzone w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02-22-0010/17 pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny.” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

budynek

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2OFERTY PRACY

oferty


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie