kooperacja
Gmina Skarszewy jako jedyna w powiecie starogardzkim jest współrealizatorem projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Z ramienia gminy projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

  • Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
  • Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład, których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
  • Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład, których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
  • Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
  • Testy wdrażania modelu.
  • Działania edukacyjne.
  • Wsparcie kadry socjalnej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31.12.2021 r.

W ramach pilotażu realizowanego w naszej gminie w dniu 13 lutego 2020 r. w siedzibie GOPS w Skarszewach podpisano porozumienia o współpracy wielosektorowej pomiędzy 25 podmiotami z terenu powiatu starogardzkiego. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku Pani Katarzyna Weremko wraz z pracownikami, którzy szczegółowo omówili założenia projektowe.

stopka