Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym możliwe jest składanie wniosków na pomoc żywnościową. W sprawi złożenia wniosku należy się skontaktować z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 58588 24 36 lub przybyć bezpośrednio do GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach. Daty  dostaw artykułów spożywczych nie są jeszcze znane.

Objaśnienie dla osób chcących ubiegać się o pomoc żywnościową.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzini

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • dodatek mieszkaniowy,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • emerytury,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • renty,
 • alimenty,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

 • świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 
 • wartości świadczenia w naturze,  
 • zasiłku celowego,  
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.