Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH ORAZ ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

 1. STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie GMINY SKARSZEWY:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku:
 • oświadczenie lub aktualna decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie zasiłek dla opiekuna,  zasiłek stały i okresowy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy i energetyczny ),
 • w przypadku osób bezrobotnych – oświadczenie o (nie)zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • odcinek renty/emerytury lub aktualną decyzję ZUS/KRUS,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • rozliczania się na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za rok ubiegły a jeżeli nie prowadził działalności – oświadczenie o uzyskanym dochodzie oraz dokument potwierdzający odprowadzenie bieżących składek społecznych i zdrowotnych,
 • opodatkowania na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –oświadczenie o dochodzie.
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał.
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów)
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

 

 1. ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • śmierci jednego z rodziców,
 • innych zdarzeń losowych ( pożar, powódź itp.)

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

ROZLICZENIE STYPENDIÓW

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, rachunków, biletów miesięcznych dla uczniów ponadgimnazjalnych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

PRZYKŁADOWY KOTALOG WYDATKÓW:

 1. podręczniki szkolne, lektury szkolne,
 2. pomoce edukacyjne ( np. encyklopedie, słowniki, atlasy, tablice matematyczne itp.)
 3. artykuły szkolne (np. zeszyty, bloki, dzienniczek ucznia, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, ołówki, długopisy, pióra gumki, temperówki, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, plastelin, teczki, okładki, wycinanki itp.)
 4. tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie,
 5. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max. 2 sztuki w semestrze),
 6. strój galowy ( 1 w roku szkolnym )
 7. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego - np. bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki, koszulka sportowa ( max. 2 sztuki w ciągu półrocza)
 8. strój roboczy na praktyki zawodu ( wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę)
 9. przybory do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę )
 10. edukacyjne programy komputerowe, koszty abonamentu internetowego,
 11. zwrot kosztów udziału w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych (sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
 12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych:
 • klawiatura, myszka, słuchawki do komputera / laptopa
 • oprogramowanie,
 • komputer stacjonarny, laptop, notebook, tablet,
 • nośniki danych,
 • drukarka ( papier i tusz do drukarki )
 1. koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( np. bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji itp. )

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: obuwie i odzież codziennego użytku, rajstopy, bielizna, czapki, okulary, itp.
Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w przykładowym katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny.

Istotne jest również by zakupione przedmioty miały adnotacje „szkolne” lub  „sportowe”

Wniosek oraz oświadczenia można pobrać pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/stypendium-szkolne/wzory-wnioskow-i-oswiadczen.html

 

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2OFERTY PRACY

oferty


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie