Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

Informujemy, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie GMINY SKARSZEWY:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • w przypadku osób bezrobotnych – oświadczenie o (nie)zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.
  W przypadku:
  • rozliczania się na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za rok ubiegły a jeżeli nie prowadził działalności – oświadczenie o uzyskanym dochodzie oraz dokument potwierdzający odprowadzenie bieżących składek społecznych i zdrowotnych,
  • opodatkowania na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o dochodzie.
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał.
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów)
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • śmierci jednego z rodziców,
 • innych zdarzeń losowych ( pożar, powódź itp.)

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

ROZLICZENIE STYPENDIÓW

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, rachunków, biletów miesięcznych dla uczniów ponadgimnazjalnych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

PRZYKŁADOWY KOTALOG WYDATKÓW:

 1. podręczniki szkolne, lektury szkolne,
 2. pomoce edukacyjne ( np. encyklopedie, słowniki, atlasy, tablice matematyczne itp.)
 3. artykuły szkolne (np. zeszyty, bloki, dzienniczek ucznia, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, ołówki, długopisy, pióra gumki, temperówki, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, plastelin, teczki, okładki, wycinanki itp.)
 4. tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie,
 5. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max. 2 sztuki w semestrze),
 6. strój galowy ( 1 w roku szkolnym )
 7. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego - np. bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki, koszulka sportowa ( max. 2 sztuki w ciągu półrocza)
 8. strój roboczy na praktyki zawodu ( wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę)
 9. przybory do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę )
 10. edukacyjne programy komputerowe,   koszty abonamentu internetowego,
 11. zwrot kosztów udziału w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych (sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
 12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych:
 • komputer stacjonarny, laptop, notebook, tablet,
 • oprogramowanie,
 • nośniki danych,
 • klawiatura, myszka do komputera.
 • drukarka ( papier i tusz do drukarki )
 1. koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( np. bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji itp. )

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: obuwie i odzież codziennego użytku, rajstopy, bielizna, czapki, okulary, itp.

Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w przykładowym katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny.

Istotne jest również by zakupione przedmioty miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”

 

Wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok szkolny  2018 / 2019  należy składać  W  TERMINIE:

 • od 20 sierpnia do 15 września 2018 r. 
 • do 15 października 2018r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATRIALNEJ można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach a także na stronie internetowej: https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/stypendium-szkolne/wzory-wnioskow-i-oswiadczen.html

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach (pok. 13 lub sekretariat – I piętro).

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Skarszewy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. ( od 01.10.2018 r. będzie obowiązywać kwota 528,00 zł netto)

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
GOPS Skarszewy
Tel. 58 588 24 36

 

 

Wzory wniosków i oświadczeń

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie