Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, należy pamiętać, że są to świadczenia ustalane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października oraz uzależnione od dochodu.

Obecne kryterium dochodowe poszczególnych świadczeń:

 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 764zł/osobę;
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 1922zł/osobę;
 3. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 674zł, a w przypadku dziecka z ustaloną niepełnosprawnością 764zł/osobę

Wszystkie powyższe kwoty stanowią kryterium w kwocie NETTO.

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – ROK BAZOWY.

W bieżącym okresie zasiłkowym 2015/2016, trwającym od 1 listopada 2015 do 31 października 2016, należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany w wysokości dochodów w 2015r. pełnoletnich członków rodziny.

Wszelkie zmiany w dochodach w trakcie okresu zasiłkowego trzeba niezwłocznie zgłosić!!!

W przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy należy pamiętać o przedstawieniu dochodów osiąganych na dzień złożenia wniosku!

 

ZMIANY W DOCHODZIE U PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY, UJĘTYCH WE WNIOSKU.          

CZYM SPOWODOWANA JEST UTRATA DOCHODU?

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 1. a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 6. f)   utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. g)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 8. h) utratą świadczenia rodzicielskiego
 9. i) utratą zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

UZYSKANIE DOCHODU:

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, (np. z Powiatowego Urzędu Pracy)
 3. c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, (np. nowo podpisanej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy na okres próbny itp.)
 4. d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. i) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
 8. j) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Każda nowo podpisana umowa oznacza UZYSKANIE DOCHODU, które należy niezwłocznie zgłosić w tutejszym Ośrodku!!!

Jeżeli jednym dochodem rodziny w dniu złożenia wniosku jest dochód uzyskany w 2015r., dochód uzyskany za drugi przepracowany miesiąc dzielimy przez liczę członków rodziny.

Przykład.

Pan Jan zaczął pracę 26 marca 2015r. przedstawia zaświadczenie za miesiąc drugi czyli kwiecień 2015r.

Dochód z zaświadczenia w wysokości netto dzielimy przez liczbę członków rodziny i w ten sposób wylicza się dochód w przeliczeniu na osobę.

 

LICZENIE DOCHODU:

Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie);
 2. b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, (tj. oświadczenie)
 3. c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; (np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego i inne).

 

PUNKT a

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

od dochodu w punkcie pierwszym na zaświadczeniu odejmujemy:

– podatek

– składkę społeczną

– składkę zdrowotną*

= kwota netto : x miesięcy : liczbę osób w składzie rodziny = dochód netto w przeliczeniu na osobę

 • ·Dochód na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego dzielony jest przez tyle miesięcy ile był osiągany!! Liczymy go, o ile w dniu złożenia wniosku jest nadal osiągany.

PATRZ UZYSKANIE/UTRATA DOCHODU

* Wysokość składki możemy uzyskać od pracodawcy/ z ZUS-u ( tam są 9%) lub spisać z PIT-u 11 (tam wysokość składki jest mniej korzystna przy wyliczeniu dochodu, bowiem wynosi 7,75%).

PUNKT b

OŚWIADCZENIE Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ustawodawca określił rodzaj oświadczenia, który wypełniają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonalnego.

Wykazują w nim dochód netto osiągany w roku bazowym obecnie 2014r. , należne składki społeczne i zdrowotne oraz zryczałtowany podatek.

Zawieszenie działalności nie oznacza jej utraty!!!!! Wykreślenie to jest utrata dochodu.

Patrz UTRATA/UZYSKANIE DCHODU.

Dochód liczymy identycznie jak w przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Przykład. Pan Lucjan założył działalność w maju 2013r. Określił że osiągnął dochód w wysokości 12 tysięcy netto. Jego skład rodziny wynosi 4 osoby. Jest to ich jedyny dochód. W roku 2015 nadal prowadzi działalność. Jak liczymy?

12.000 zł : 8 miesięcy : 4 osoby = 375zł/osobę. Rodzina nie przekroczyła kryterium.

PUNKT c

DOCHODY NIEOPODATKOWANE

Dochody nieopodatkowane np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, niektóre dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego.

DZIELIMY PRZEZ 12 MIESIECY, MIMO ŻE np. stypendium szkolne było pobierane tylko przez 6 miesięcy.

Przykład: Pani Joasia pobierała tylko pierwszy semestr stypendium w 2014r.(roku bazowym). Łącznie otrzymała 420zł. Jej skład rodziny wynosi 3 osoby. Dochód ten liczymy następująco:

420zł :12 miesięcy :3 osoby = 11.67zł

JEST WYJĄTEK: Alimenty nie są liczone wtedy i tylko wtedy, gdy następuje utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Wygaszenie obowiązku alimentacyjnego przez Sąd nie jest utratą alimentów!!!!!

 

GOSPODARSTWO ROLNE:

W dniu 23 września 2014 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.
Przykład: Pan Wiktor posiada 7,9755 ha przeliczeniowych x 2869 zł = 22881,39zł. z całego 2013r. Jego rodzina składa się z 5 osób.
Jak liczymy? Dochód z gospodarstwa wynosi 22881,39zł : 12 miesięcy: 5 osób = 381,36 zł na osobę (nie przekraczają)

 

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie