Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

Uprzejmie informujemy, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

 1. STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie GMINY SKARSZEWY:

 • uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych szkół zaliczanych do systemu oświaty (SIO)- dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 •  słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzający złożenie wniosku pomniejszony o  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • odcinek renty/emerytury lub aktualną decyzję ZUS/KRUS,
 • oświadczenie lub aktualna decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie zasiłek dla opiekuna,  zasiłek stały i okresowy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy ),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.

 W przypadku:

-rozliczania się na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za rok ubiegły a jeżeli nie prowadził działalności – oświadczenie o uzyskanym dochodzie oraz dokument potwierdzający odprowadzenie bieżących składek społecznych i zdrowotnych,

-opodatkowania na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –oświadczenie podatnika o wysokości dochodu netto, dowód opłacenia składek w ZUS (jeżeli zostały zapłacone),

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał.
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów)
 • w przypadku osób bezrobotnych – oświadczenie o (nie)zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

 

 1. ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • śmierci jednego z rodziców,
 • innych zdarzeń losowych ( pożar, powódź itp.)

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

ROZLICZENIE STYPENDIÓW

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, rachunków, biletów miesięcznych dla uczniów ponadgimnazjalnych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

PRZYKŁADOWY KOTALOG WYDATKÓW:

 1. zwrot kosztów udziału w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych (sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
 2. edukacyjne programy komputerowe, koszty abonamentu internetowego,
 3. przybory do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę )
 4. strój roboczy na praktyki zawodu ( wymagane potwierdzenie wystawione przez szkołę)
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego - np. bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki, koszulka sportowa ( max. 2 sztuki w ciągu półrocza)
 6. strój galowy ( 1 w roku szkolnym )
 7. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max. 2 sztuki w semestrze),
 8. tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie,
 9. artykuły szkolne (np. zeszyty, piórniki, bloki, dzienniczek ucznia, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, ołówki, długopisy, pióra gumki, temperówki, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, plastelin, teczki, okładki, wycinanki itp.)
 10. pomoce edukacyjne ( np. encyklopedie, słowniki, atlasy, tablice matematyczne itp.)
 11. podręczniki szkolne, lektury szkolne,
 12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych: 
  • klawiatura, myszka, słuchawki do komputera / laptopa
  • oprogramowanie,
  • komputer stacjonarny, laptop, notebook, tablet,
  • nośniki danych,
  • drukarka ( papier i tusz do drukarki )
 13. koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( np. bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji itp. )

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: obuwie i odzież codziennego użytku, rajstopy, bielizna, czapki, okulary, itp.
Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w przykładowym katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny.

Istotne jest również by zakupione przedmioty miały adnotacje „szkolne” lub  „sportowe”

 

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2OFERTY PRACY

oferty


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie


tłumacz Wideotłumacz języka migowego